Technik rachunkowości

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik rachunkowości jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z:
- prowadzeniem rachunkowości,
- dokonywaniem rozliczeń finansowych,
- dokonywaniem kontroli dokumentów księgowych oraz poprawianiem błędów księgowych w dokumentach i na kontach księgowych,
- sporządzaniem oraz przygotowywaniem do weryfikacji sprawozdania finansowego,
- przechowywaniem dokumentacji księgowej,
- nadzorowaniem terminowej spłaty zobowiązań i ściągania należności i roszczeń,
- wykonywaniem czynności planistycznych i analitycznych.

Absolwent szkoły w zawodzie technik rachunkowości  będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) prowadzenia rachunkowości,
2) rozliczania danin publicznych,
3) rozliczania wynagrodzeń,
4) rozliczania składek pobieranych przez ZUS,
5) prowadzenia analizy finansowej.

Szkolny plan nauczania

Typ szkoły:Szkoła policealna /szkoła dla dorosłych, dwuletni okres nauczania
Zawód: technik rachunkowości; symbol 431103
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie
Kwalifikacje:
K1 – prowadzenie rachunkowości 
K2 – rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 


Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

2

Język angielski w rachunkowości

3

Rachunkowość  finansowa

4

Wynagrodzenia i podatki

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Biuro rachunkowe

2

Dokumentacja biurowe

3

Biuro wynagrodzeń i podatków

Podstawy przedsiębiorczości - prowadzony tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu