Asystent osoby niepełnosprawnej

Zasadniczym celem pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności osoby niepełnosprawnej. Asystent osoby niepełnosprawnej wspiera podopiecznego w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także medycznej. Inicjuje i wspiera aktywność rodziny, najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej celem udzielania jej jak najefektywniejszej pomocy. Poprzez planowanie, kontrolowanie, tworzenie indywidualnego planu pomocy włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi kompleksowej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej.


Praca asystenta osoby niepełnosprawnej wykonywana jest w miejscu pobytu podopiecznego (dom, sanatorium, szpital, zakłady opiekuńcze, zakłady pomocy społecznej), jest związana z dużą samodzielnością podejmowania decyzji, wiąże się jednak z wymogiem ścisłej współpracy interdyscyplinarnej z różnymi specjalistami i instytucjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Szkolny plan nauczania / przedmiotowe kształcenie zawodowe
Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla dorosłych, roczny okres nauczania
Zawód: asystent osoby niepełnosprawnej; symbol 341201
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie
Kwalifikacje:K1- Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii

2

Elementy anatomii i patologii człowieka

3

Język migowy

4

Opieka i pielęgnacja człowieka

5

Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej

6

Język angielski  w pomocy społecznej

          Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Umiejętności opiekuńcze

2

Terapia zajęciowa i aktywizacja

Podstawy przedsiębiorczości -  prowadzony tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Minimalny wymiar praktyk zawodowych

tyg.

sem I- zgodnie z podstawą programową

4

sem II - zgodnie z podstawą programową

4

Razem

8

Egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec drugiego semestru.